eng: environmental management system/ EMS 

Definicja 

część systemu zarządzania wykorzystywana do zarządzania aspektami środowiskowymi, spełniania zobowiązań dotyczących zgodności oraz odniesienia się do ryzyk i szans 1) 

Komentarz 

  • System zarządzania jest zbiorem wzajemnie powiązanych elementów wykorzystywanych do ustanowienia polityki i celów oraz do osiągania tych celów. 
  • System zarządzania obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, praktyki, procedury, procesy i zasoby. 

1) EN ISO 14001:2015 pkt 3.1.2