You are currently viewing ESG i CSRD – w kierunku zrównoważonego rozwoju

ESG i CSRD – w kierunku zrównoważonego rozwoju

ESG, czyli Environmental, Social and Corporate Governance, to unijny standard raportowania informacji o przedsiębiorstwach, ich rozwoju oraz wpływie na otoczenie i środowisko. Wymagania w nim zawarte już niedługo mogą dotyczyć ogromnej grupy przedsiębiorstw. 

Standardy wynikające z ESG zostały wprowadzone na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/95/UE w 2014 roku. Na grunt polskich przepisów prawnych dyrektywa została zaimplementowana poprzez ustawę o rachunkowości, która nałożyła na duże jednostki interesu publicznego (spółki giełdowe, banki, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne itp.) obowiązki ujmowania w sprawozdaniach z działalności informacji niefinansowych, dotyczących kwestii środowiskowych, społecznych, pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Obecnie Komisja Europejska rozpoczęła prace nad nową dyrektywą („CSRD”- ang. Corporate Sustainability Reporting Directive). Jej główne cele to:

  • rozszerzenie zakresu zastosowania wymogów na wszystkie duże jednostki i wszystkie jednostki notowane na rynku regulowanym (z wyjątkiem notowanych mikrojednostek);
  • wprowadzenie wymogu certyfikowania sprawozdań dotyczących zrównoważonego rozwoju;
  • doprecyzowanie i standaryzacja wymogów dotyczących informacji, które muszą być publikowane przez przedsiębiorstwa;
  • poprawienie dostępności informacji poprzez ich publikację w odrębnej sekcji sprawozdań z zarządzania składanych przez przedsiębiorstwa.

Dyrektywa CSRD wprowadzi szczegółowe i mierzalne standardy raportowania niefinansowego. Duża grupa podmiotów będzie zobowiązana do sporządzania sprawozdań z działalności zgodnie z nową, bardzo szczegółową metodologią. Zalicza się do niej przedsiębiorstwa spełniające 2 z 3 poniższych kryteriów:

  1. Suma bilansowa wynosi 20 mln EURO;
  2. Obrót netto roczny wynosi 40 mln EURO;
  3. Średnie zatrudnienie roczne pracowników to 250 osób.

Obowiązek sprawozdawczy ma wejść od 2024 roku (sprawozdanie za 2023). Można przypuszczać, że w przyszłości grupa podmiotów objętych tym obowiązkiem będzie nadal rozszerzana i  obejmie również sektor MŚP. Dlatego już teraz warto zapoznać się z tymi wymaganiami. Celem dyrektywy jest wywieranie na przedsiębiorstwa presji w kierunku zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju uwzględniającego kwestie społeczne i środowiskowe, którego Europa ma być wzorowym przykładem. 

 Konsultant systemów zarządzania, specjalista ds. BHP i środowiska, ekspert w obszarze wymagań prawnych w zakresie BHP i środowiska. Audytor systemów zgodnych z ISO 9001, ISO 45001, ISO 14001, absolwent Państwowa Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu.