eng: occupational health and safety (OH&S) management system 

Definicja 

część ogólnego systemu zarządzania organizacją, która obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialności, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeñstwa i higieny pracy 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.20