eng: occupational risk 

Definicja 

prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą powodujących straty, w szczególnoœci wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w śœrodowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.17