eng: 

Definicja 

– dostawca w procesie rozstrzygania sporów 
osoba lub organizacja, która zapewnia i prowadzi zewnętrzny proces rozstrzygania sporów 1) 

Komentarz 

  • Zwykle rozjemca jest podmiotem prawnym, odrębnym od organizacji lub indywidualnej osoby i składającego reklamację. W ten sposób warunki niezależności i bezstronności są podkreślone. W niektórych sytuacjach wewnątrz organizacji wydzielana jest osobna jednostka, zajmująca się nierozwiązanymi reklamacjami. 
  • Rozjemca zawiera ze stronami umowę na rozwiązanie sporu i jest odpowiedzialny za jej efekty działania. Rozjemca dostarcza arbitrów. Rozjemca wykorzystuje również personel wspierający, wykonawczy oraz inny, aby zapewnić wsparcie finansowe, biurowe, opracowanie harmonogramów, szkolenia, sale konferencyjne, nadzór oraz podobne funkcje. 
  • Rozjemcami mogą być różne organizacje, w tym non profit, komercyjne oraz podmioty publiczne; rozjemcą może być również stowarzyszenie. 
  • W ISO 10003:2007 zamiast terminu rozjemca użyty został termin „dostawca”. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.2.7