eng: 

Definicja 

osoba lub inna organizacja dostarczająca usługi danej organizacji w jej miejscach pracy zgodnie z uzgodnionymi wymaganiami, ustaleniami i warunkami 1) 

Komentarz 

  • Tam, gdzie ma to zastosowanie, termin podwykonawca może byæ utożsamiany z terminem dostawca wg PN-EN ISO 9000:2001 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.15