eng: project management plan 

Definicja 

dokument wyszczególniający co jest niezbędne do osiągnięcia celu(-ów) projektu 1) 

Komentarz 

  • Zaleca się, aby plan zarządzania projektem obejmował plan jakości projektu lub powoływał się na ten plan. 
  • Plan zarządzania projektem obejmuje także lub powołuje się na inne plany, takie jak dotyczące struktur organizacyjnych, zasobów, harmonogramu, budżetu, zarządzania ryzykiem, zarządzania środowiskowego, zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem, zarządzania bezpieczeństwem, jeśli mają zastosowanie. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.8.11