eng: internal context 

Definicja 

środowisko wewnętrzne, w którym organizacja dąży do osiągnięcia swoich celów 1) 

Komentarz 

  • Kontekst wewnętrzny może uwzględniać: 
  • ład organizacyjny, strukturę organizacyjną, role i rozliczalność; 
  • polityki, cele i strategie ustanowione w celu ich osiągnięcia; 
  • zdolności rozumiane jako zasoby i wiedza (np. kapitał, czas, ludzie, procesy, systemy i technologie); 
  • systemy informacyjne, przepływ informacji i procesy podejmowania decyzji (formalne i nieformalne); 
  • relacje z wewnętrznymi interesariuszami, ich postrzeganie i wartości; 
  • kulturę organizacyjną; 
  • normy, wytyczne i modele przyjęte przez organizację oraz 
  • formę i zakres relacji zawartych w umowach. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.3.1.2/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.11