eng: audit programme 

Definicja 

zestaw jednego lub wielu audytów zaplanowanych w określonych ramach czasowych i mających określony cel 1) 

Komentarz 

  • Program audytów obejmuje wszystkie działania niezbędne do zaplanowania, zorganizowania i przeprowadzenia audytów. 
  • Program audytu bierze pod uwagę ważność procesów i audytowanych obszarów, jak też wszelkie działania aktualizujące, wynikające z poprzednich audytów. 
  • Ramy czasowe określają przedział czasu (kwartalny, półroczny, roczny, kilku letni) w jakim proces audytu ma być zrealizowany. 
  • Cele ukierunkowują planowanie i prowadzenie audytów. Najczęściej związane są z 2): priorytetami zarządzania; komercyjnymi zamierzeniami; wymaganiami systemu zarządzania; wymaganiami prawnymi i kontraktowymi; potrzebami oceny dostawców; wymaganiami klientów; potrzebami innych stron zainteresowanych; potencjalnym ryzykiem dla organizacji. 
  • Cele audytu 3) określają, co należy osiągnąć w następstwie audytu, i mogą obejmować: 
  • określenie zakresu zgodności audytowanego systemu zarządzania, lub jego części, z kryteriami auditu; 
  • określenie zakresu zgodności działań, procesów i wyrobów z wymaganiami i procedurami systemu zarządzania; 
  • ocenę zdolności systemu zarządzania do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i wynikającymi z umów, a także innymi wymaganiami, do których organizacja jest zobowiązana; 
  • ocenę skuteczności systemu zarządzania w osiąganiu określonych celów; 
  • identyfikację obszarów potencjalnego doskonalenia systemu zarządzania. 

1) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.2 
2) EN ISO 19011:2002 pkt 5.2.1 
3) EN ISO 19011:2011 pkt 5.4.2