eng: likelihood 

Definicja 

możliwość, szansa wystąpienia zdarzenia 1) 

Komentarz 

  • W terminologii zarządzania ryzykiem, termin „prawdopodobieństwo” jest używany w odniesieniu do możliwości wystąpienia jakiegoś zdarzenia, zarówno zdefiniowanego, mierzonego lub określonego obiektywnie lub subiektywnie, jakościowo lub ilościowo, jak i opisanego przy użyciu ogólnych terminów lub matematycznie (np. jako prawdopodobieństwo lub częstość w określonym przedziale czasu). 
  • Angielski termin „likelihood” nie ma bezpośredniego odpowiednika w niektórych językach; zamiennie często używany jest ekwiwalent w postaci słowa „probability”. Jednak w języku angielskim „probability” jest często traktowane w wąskim, matematycznym znaczeniu. Dlatego też w terminologii związanej z zarządzaniem ryzykiem termin „likelihood” powinien mieć tak samo szeroką interpretację jak termin „probability” ma w wielu językach innych niż angielski. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.6.1.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.19