eng: 

Definicja 

zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub śœrodowiska, lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.17