eng: risk treatment 

Definicja 

proces modyfikacji ryzyka 1) 

Komentarz 

  • Postępowanie z ryzykiem może uwzględniać: 
  • unikanie ryzyka poprzez decyzję o nierozpoczynaniu lub niekontynuowaniu działań powodujących ryzyko; 
  • podjęcie lub zwiększenie ryzyka w celu wykorzystania szansy; 
  • usunięcie źródła ryzyka; 
  • zmianę prawdopodobieństwa; 
  • zmianę następstw; 
  • dzielenie ryzyka wraz z i inna stroną lub stronami (łącznie z umowami i finansowaniem ryzyka); oraz retencję ryzyka na podstawie świadomej decyzji. 
  • Postępowanie z ryzykiem, które dotyczy negatywnych skutków, czasem jest nazywane „łagodzeniem ryzyka”, „minimalizacją ryzyka”, „eliminacją ryzyka”, „zapobieganiem ryzyku” i „redukcją ryzyka”. 
  • Postępowanie z ryzykiem może doprowadzić do powstania nowych ryzyk lub modyfikacji już istniejących. 

1) ISO Guide 73:2009, definicja 3.8.1/PN-ISO 31000:2012 pkt 2.25