eng: bilateral arrangement 

Definicja 

porozumienie, na mocy którego dwie strony uznają lub akceptują wyniki oceny zgodności każdej ze stron 1) 

1) EN ISO/IEC 17000:2004 pkt: 7.8