eng: occupational health and safety (OH&S) policy 

Definicja 

deklaracja organizacji dotycząca jej intencji i zasad odnoszących się do ogólnych efektów działalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, okreœślająca ramy do działania i ustalania celów organizacji dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 1) 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.16