eng: communication and consultation 

Definicja 

ciągłe i prowadzone w sposób iteracyjny procesy, które są przez organizację prowadzone w celu zapewnienia, przekazywania lub uzyskania informacji, jak również w celu porozumiewania się z interesariuszami, odnoszące się do zarządzaniem ryzykiem 1) 

Komentarz 

  • Powyższe informacje mogą odnosić się do istnienia, charakteru, formy, prawdopodobieństwa, ważności, ewaluacji, akceptowalności ryzyka oraz postępowania dotyczącego zarządzania ryzykiem. 
  • Konsultacje to dwukierunkowy proces świadomej komunikacji organizacji z jej interesariuszami dotyczący określonego problemu, poprzedzający podejmowanie decyzji w zakresie tego problemu lub ukierunkowanie jego rozwiązania. Konsultacje to: 
  • proces, który oddziałuje na podejmowanie decyzji bardziej poprzez wywieranie wpływu niż przymus oraz element wejściowy do podejmowania decyzji, lecz nie w wyniku zgody większości. 

1) PN-N-18001:2004 pkt 3.2