eng: objectives of an audit 

Definicja 

określenie, co należy osiągnąć w następstwie audytu 1) 

Komentarz 

  • Przykłady celów audytu: 
  • określenie zakresu zgodności audytowanego systemu zarządzania, lub jego części, z kryteriami audytu; 
  • określenie zakresu zgodności działań, procesów i wyrobów z wymaganiami i procedurami systemu zarządzania; 
  • ocenę zdolności systemu zarządzania do zapewnienia zgodności z wymaganiami prawnymi i wynikającymi z umów, a także innymi wymaganiami, do których organizacja jest zobowiązana; 
  • ocenę skuteczności systemu zarządzania w osiąganiu określonych celów; 
  • identyfikację obszarów potencjalnego doskonalenia systemu zarządzania. 

1) EN ISO EN ISO 19011:2011 5.4.2