eng: proficiency testing 

Definicja 

ocena rezultatów działania uczestnika względem wcześniej ustalonego kryterium, za pomocą porównań międzylaboratoryjnych 1) 

1) EN ISO/IEC 17025:2017 pkt 3.5.