eng: audit 

Definicja 

Systematyczny 1) , niezależny 2) i udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu 3) 

Komentarz 

  • Podstawowe elementy audytu obejmują określenie zgodności obiektu zgodnie z procedurą przeprowadzoną przez personel, który nie jest odpowiedzialny za obiekt audytowany. 
  • Audyt może być audytem wewnętrznym (strony pierwszej), audytem zewnętrznym (strony drugiej lub strony trzeciej) i może być audytem połączonym lub audytem wspólnym 
  • Audyty wewnętrzne, nazywane czasami audytami strony pierwszej, są przeprowadzane przez samą organizację lub w jej imieniu dla potrzeb przeglądu zarządzania oraz do innych celów wewnętrznych i mogą stanowić dla organizacji podstawę do zadeklarowania przez nią zgodności. Niezależność może być wykazana przez brak odpowiedzialności za działania będące przedmiotem audytu. 
  • Audyty zewnętrzne zazwyczaj obejmują audyty nazywane audytami strony drugiej i strony trzeciej. Audyty strony drugiej są przeprowadzane przez strony zainteresowane organizacją, takie jak klienci, lub przez inne osoby występujące w ich imieniu. Audyty strony trzeciej są przeprowadzane przez niezależne organizacje audytujące, takie jak jednostki rejestrujące/certyfikujące zgodność lub agencje rządowe. 

1) audyt powtarzający się w regularnych odstępach czasu w tych samych miejscach, dla tych samych jednostek organizacyjnych. 
2) audytorzy są niezależni od działalności poddanej audytowi oraz są wolni od uprzedzeń i konfliktu interesu (EN ISO 19011:2002 pkt 4.d) 
3) EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.1