Zapewniamy zgodności w obszarach BHP, środowiska oraz ODO

Zapewniamy zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarach bhp, środowiska oraz ochrony danych osobowych. Zgodność z prawem to ogromnie ważny aspekt działalności każdej organizacji, świadczy o odpowiedzialności kierownictwa firmy za tak istotne obszary jak bezpieczeństwo pracowników, nadzór nad danymi osobowymi oraz troskę o środowisko naturalne. Nasze usługi w tej dziedzinie wyróżnia podejście systemowe, polegające na ujęciu wymagań prawnych w system podlegający przeglądom i audytom, zapewniający aktualność i szybkie dostosowywanie do zmian.

Wsparcie wdrożenia wymagań RODO:

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych nakłada na przedsiębiorstwa, które są administratorami danych osobowych szereg obowiązków, których spełnienie ma zagwarantować osobie, której dane dotyczą pełną ich ochronę oraz zagwarantowanie określonych w rozporządzeniu praw do zarządzania swoimi danymi osobowymi. Podobnie jak w przypadku wymagań prawnych dotyczących BHP czy środowiska, każda organizacja będzie musiał uwzględnić wymagania RODO w swoim funkcjonowaniu. Nasza firma oferuje pomoc we wdrożeniu tych wymagań.

Etapy

 1. Analiza organizacji oraz zakresu i ilości przetwarzanych przez nią danych osobowych, określenie dotyczących organizację wymagań.
 2. Ocena ryzyka czynności przetwarzania i dobór na jej podstawie technicznych i organizacyjnych środków nadzoru.
 3. Opracowanie wymaganych dokumentów: rejestru czynności przetwarzania, procedur i polityk, klauzul, zgód oraz umów powierzenia.
 4. Szkolenia dla pracowników uczestniczących w procesie przetwarzania danych osobowych.
 5. Kontrolowanie i audyt zidentyfikowanych wymagań i przyjętych ustaleń.

Audyty

 1. Audyt zgodności z wymaganiami prawnymi w obszarze BHP/ środowiska.
  Celem audytu jest sprawdzenie czy organizacja dobrze identyfikuje wymagania prawne w obszarze BHP/ środowiska oraz czy prawidłowo implementuje je do swojej działalności. Audyt obejmuje zarówno przegląd dokumentacji BHP/ środowiskowej, jak i kontrolę przestrzegania wymagań w miejscu ich bezpośredniego stosowania, np. produkcja lub budowa. Wyniki audytu podsumowuje raport opisujący stwierdzone niezgodności i ryzyka.
 2. Audyt zgodności z wymaganiami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.
  Celem audytu jest określenie zakresu wymagań RODO w kontekście działalności konkretnej organizacji oraz stopnia ich spełnienia. Wyniki audytu podsumowuje raport opisujący stwierdzone niezgodności i ryzyka oraz rekomendacje dotyczące koniecznych do przeprowadzania działań w celu dostosowania do zidentyfikowanych wymagań.

Nadzory

Pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 1. Utrzymywanie dokumentacji ODO: klauzule, zgody, umowy powierzenia, rejestry przetwarzania, analiza ryzyka.
 2. Monitorowanie przestrzegania Rozporządzenia, innych przepisów dot. ODO oraz polityk i procedur administratora i procesora.
 3. Szkolenie personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania.
  Przeprowadzanie audytów.
 4. Współpraca z organem nadzorczym.
 5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego oraz osób, których dane przetwarza administrator.

Nadzór nad spełnianiem wymagań prawnych w obszarze środowiska i BHP:

 1. Prowadzenie okresowych kontroli oraz oceny zgodności z wymaganiami prawnymi.
 2. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem sprawozdawczości środowiskowej.
 3. Szkolenia dotyczące wymagań prawnych i środowiskowych.
 4. Monitorowanie zmian w wymaganiach prawnych w obszarze BHP i środowiska.