Wdrażamy systemy zarządzania

Wdrażamy systemy zarządzania, czyli mechanizmy planowania, analizy i kontroli oraz standaryzacji działań w obszarze jakości, środowiska, BHP, zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 17025, ISO 45001, ISO 14001 i innych, w oparciu o DokuWiki, uzyskując efekt systematycznej poprawy tych obszarów.

Organizacja projektu

Audyt wstępny

pod kątem planowanych do wdrożenia norm i wymagań rozpoczyna wdrożenie. Jego celem jest ocena stopnia spełnienia wymagań na początku projektu, a także poznanie dotychczasowych praktyk i procedur obowiązujących w analizowanym obszarze, co pozwala na zaprojektowanie systemu zachowującego dotychczasowe dobre praktyki oraz dostosowanego do funkcjonujących w organizacji rozwiązań.

Szkolenie

dla osób zaangażowanych w funkcjonowanie systemu, dotyczące wymagań planowanych do wdrożenia norm i standardów oraz stosowanych przy wdrożeniu metod i narzędzi. Uczestnikom szkolenia prezentowane są konieczne do spełnienia wymagania normy lub aktów prawnych pod kątem potrzeb organizacji oraz jej aktualnego stanu zaawansowania w ich spełnianiu, zanalizowanym w toku audytu wstępnego. Szkolenie obejmuje również aplikację DokuWiki i jej narzędzia, w oparciu, o które funkcjonował będzie system zarządzania. Oprócz przekazania koniecznych informacji, wynikiem szkolenia są również powzięte wspólnie z uczestnikami ustalenia dotyczące struktury i celów systemu oraz przebiegu prac projektowych.

Projektowanie i wdrażanie systemu

to szereg działań polegających na dokumentowaniu ustaleń w postaci polityk, procedur, instrukcji, rozwiązań bazodanowych i innych, dotyczących wdrażanych wymagań, np. kontroli, pomiaru, celów procesów, nadzoru nad zasobami i infrastrukturą, walidacji metod badawczych, analizy ryzyka w obszarach środowiska, bhp lub innych w oparciu o aplikację DokuWiki. Równocześnie implementowane są mechanizmy i narzędzia nadzoru nad funkcjonowaniem samego systemu, takie jak audyt wewnętrzny, a przede wszystkim Baza Eliminacji Zagrożeń służąca do rejestracji i rozwiązywania wszelkich identyfikowanych w pracy przedsiębiorstwa niezgodności, reklamacji czy ryzyk. Wszystkie opisane powyżej ustalenia są systematycznie wdrażane w toku konsultacji, szkoleń i instruktaży. Wynikiem tego etapu jest zaprojektowany i wdrożony system zarządzania implementujący do praktyki organizacji wszystkie objęte wdrożeniem wymagania.

Ocena wdrożenia

kończy projekt i przygotowuje system do zewnętrznej certyfikacji. Składa się na nią audyt wewnętrzny prowadzony przez konsultanta nie uczestniczącego bezpośrednio we wdrożeniu. Wyniki audytu jak i pozostałe wyniki funkcjonowania systemu, stopień osiągnięcia założonych celów są prezentowane zarządowi w trakcie przeglądu zarządzania. Stwierdzone w trakcie audytu oraz przeglądu niezgodności i ryzyka są nadzorowane i rozwiązywane w oparciu o wspomnianą Bazę Eliminacji Zagrożeń.